مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

فضا سازی تربیتی موضوع مهمی در تعلیم و تربیت به شمار میرود . 

توجه به آمادگی های روحی زمینه ساز شرایط محیطی و به خدمت گرفتن مناسب ایزار ها ، واسطه هایی تربیتی از جمله هنر ، گامی مناسب در تاثیر گذاری برنامه های تربیتی محسوب می شود . 


دانلود مقاله کامل