مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

نام و نام خانوادگی سمت
آقای افشین محمودوند مدیر مجتمع
آقای رضا هادی معاون آموزشی
آقای قاسم چایانی

معاون اجرایی

آقای سید سعیدالدین هاشمی مربی پرورشی
آقای غلامرضا فرزاد مشاور
خانم مژگان شریف آموزگار
آقای علیرضا خواجوی دبیر
آقای رضا درودگردبیر
خانم فاطمه کریمی آموزگار
خانم فهیمه سبزی نژاد آموزگار
آقای مرتضی کچوئیان جوادی دبیر
آقای سید علیرضا سجادی دبیر 
خانم فرشته جعفری دبیر
خانم زهرا عبدالوهابی آموزگار
آقای صادق مختاری دبیر
خانم خدیجه درویشی آموزگار
خانم رقیه نصیری دبیر 
خانم فاطمه ناطقی دبیر 
آقای ابراهیم عارفی کیا آموزگار 
خانم محبوبه قاسمی دبیر
خانم معصومه حبیبی

دبیر