مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

شرح وظايف انجمن هاي اولياء و مربيان واحد آموزشي

1.   تأمين مشاركت فكري، فرهنگي، عاطفي و آموزشي اوليا و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي و آموزشي خانه و مدرسه؛

2.  برنامه ريزي و تشكيل جلسات عمومي اولياي دانش آموزان؛

3. برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشكيل جلسات آموزش خانواده؛

4. همكاري و مشاركت با شوراي معلمان در برگزاري كلاس هاي فوق برنامه؛

5. مشاركت در اجراي برنامه هاي كارآموزي هنرجويان در هنرستان ها؛

6. همكاري و مشاركت با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي پرورشي، برگزاري اردوهاي دانش آموزان و بازديد از مراكز علمي، آموزشي و فرهنگي؛

7. همكاري و مشاركت درباره چگونگي قدرداني از كاركنان، اوليا و دانش آموزان و اعضاء شوراهاي مدرسه با رعايت ضوابط و مقررات مربوط؛

8. جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاي كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه پيشنهادهاي لازم به مدير مدرسه؛

9. تلاش و همكاري براي جلب مشاركت اولياي دانش آموزان، صاحب حرَف، افراد خيّر و مؤسسات خيريه در تأمين امكانات مورد نياز و بهبود اداره امور مدرسه؛

10.  نظارت بر چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

11.  تشكيل شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه، رئيس انجمن و نماينده شوراي معلمان در اولين جلسه انجمن؛

12. نظارت بر نحوه هزينه وجوه حاصل از كمك هاي مردمي، خدمات فوق برنامه، سرانه دانش آموزان و كمك هاي شوراهاي آموزش و پروش از طريق شوراي مالي، و مطابقت موارد هزينه با برنامه هاي مصوب شوراي مدرسه؛

13.  بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به سرويس رفت و آمد دانش آموزان؛

14.  انتخاب نماينده براي شركت در شوراي مدرسه؛

15.  انجام اموري كه براساس بخشنامه هاي انجمن مركزي اوليا و مربيان به عهده انجمن مدرسه محول مي گردد.

تبصره 1 ـ  در مدارس بزرگسالان و مدارس كم جمعيتي كه برابر آئين نامه انجمن مركزي اوليا و مربيان، امكان تشكيل انجمن نمي باشد، وظايف انجمن به مدير مدرسه و اگذار مي شود. (به استناد بخشنامه شماره 23/3455 برگزاري انتخابات انجمن اوليا و مربيان مورخ 2/7/84)

تبصره 2 ـ  مدارس ضميمه و مدارسي كه به صورت مجتمع (ابتدايي، راهنمايي تحصيلي و متوسطه) توسط يك مدير اداره مي شوند، مي توانند در صورت تمايل مدير، انجمن اوليا و مربيان را به صورت مشترك تشكيل دهند.