مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

وظایف انجمن اولیا و مربیان به استناد آیین نامه ی انجمن اولیا و مربیان

ماده 6 - انجمن اولیا و مربیان مدرسه که هر دو هفته و یا حداقل یک ماه یک بار در مدرسه تشکیل می شود , با توجه به امکانات و اولویت ها در انجام وظایف خود به شرح زیر همت می گمارد:

1. مشاوره و برنامه ریزی در جهت تحقق هر چه بهتر اهداف انجمن

2. تهیه ی برنامه بهداشتی و پزشکی با مشاوره ی افراد آگاه , کمک مراقبان بهداشت و نظارت بر اجرای آن در مدرسه

3. ارائه ی پیشنهاد ها و طرح های مفید به مدیر مدرسه و اداره ی آموزش و پرورش برای بهبود تعلم و تربیت دانش آموزان

4. همفکری و همکاری با مدیر مدرسه جهت برنامه ریزی و تشکیل کلاس های آموزشی خانواده و برگزاری سایر جلسات ضروری با شرکت اولیای دانش آموزان مانند دعوت اولیای هر کلاس با حضور مربیان مربوط

5. همفکری و همکاری با مدیر مدرسه جهت برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیا , حداقل هر سه ماه یک بار به منظور آگاهی از وضع آموزشی و تربیتی فرزندانشان

6. همفکری و تلاش در برنامه ریزی و برگزاری جلسات به هنگام اعیاد , ایام ا... و سایر روزهای مناسب به منظور بزرگداشت این روزها و تشویق دانش آموزان کوشا , اولیای فعال و مربیان تلاشگر با حضور اولیا و مربیان مدرسه

7. دعوت از اولیا ی علاقه مند , متخصص و مبتکر برای شرکت در جلسات انجمن به منظور بهره مندی از خدمات , و یاری آنها در جهت تهیه , تدارک و تکمیل امکانات آموزشی و تربیتی مدرسه نظیر تکمیل ساختمان , توسعه ی فضای ورزشی و محیط مدرسه , تاسیس نمازخانه , و تجهیز کارگاه , آزمایشگاه , کتابخانه