مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

چگونگي انتخاب اعضا و تشكيل انجمن اوليا و مربيان

ماده 18 ـ  براي برگزاري انتخابات، حضور حداقل نيمي از اولياي دانش آموزان ضروري است، در اين صورت از ميان حاضران عده اي كه حائز شرايط عضويت باشند، بر طبق مواد بعدي با اكثريت آراي شركت كنندگان به عنوان نمايندگان اولياي دانش آموزان در انجمن مدرسه انتخاب مي شوند.

تبصره: در صورتي كه شمار شركت كنندگان به حد نصاب نرسد، مدير مدرسه موظف است كه حداكثر ظرف دو هفته، دعوت عمومي را تجديد كند و انتخابات را با حضور عده حاضر انجام دهد.

ماده 19 ـ  عده اولياي منتخب براي عضويت در انجمن مدرسه بر مبناي زير تعيين مي شود:

در مدارسي كه عده دانش آموزان آنها كم تر از 300 نفر باشد، عده اولياي منتخب جمعاً هفت نفر خواهد بود كه چهار نفر اول، عضو اصلي و 3 نفر بقيه، عضو علي البدل هستند.

در مدارسي كه عده دانش آموزان آنها بيش از 300 نفر باشد، به ازاي هر 100 نفر دانش آموز اضافي، يك نفر از اوليا بر تعداد اعضاي اصلي اضافه مي شود ولي عده اعضاي علي البدل همچنان 3 نفر خواهد بود.

تبصره: مدارسي كه بيش از 900 نفر دانش آموز دارند، حداكثر اعضاي اصلي منتخب هريك از آن مدارس، 10 نفر خواهد بود.

ماده 20 ـ  مدت زمان كار انجمن اوليا و مربيان هر مدرسه، يك سال تحصيلي است و در مهرماه هرسال انتخابات بايـد تجـديـد شـود. اعضاي انجمـن سال گـذشته در صـورت برخورداري از شرايط انتخاب، مي توانند خود را براي عضويت در انجمن نامزد كنند و بار ديگر انتخاب شوند.