مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

شرايط عضويت اوليا در انجمن اوليا و مربيان مدرسه و قوانین مربوطه

ماده 21 ـ داوطلب عضويت در انجمن مدرسه بايد واجد شرايط زير باشد:

الف ـ به نظام جمهوري اسلامي ايران، قانون اساسي و ولايت فقيه اعتقاد داشته باشد.

ب ـ داراي اوقات فراغت و توانايي كافي براي انجام وظايف محول شده باشد.

ج ـ پدر يا مادر دانش آموز در همان مدرسه باشد.

د ـ نسبت به مسائل آموزشي و تربيتي علاقه مند و آگاه، و حتي المقدور از سواد خواندن و نوشتن برخوردار باشد.

تبصره 1 ـ  شرايط فوق با اظهار داوطلب و تأييد مدير مدرسه پذيرفته مي شود و چنانچه در طول مدت عضويت، خلاف آنها مشاهده شود پس از تأييد شوراي انجمن اوليا و مربيان آموزش و پرورش محل، شخص فاقد شرايط با ابلاغ رئيس سازمان استان از عضويت انجمن بركنار خواهد شد.

تبصره 2 ـ  صدور احكام بركناري اعضاي انجمن اوليا و مربيان، منحصراً از اختيارات رئيس سازمان استان و رئيس شوراي انجمن استان و يا دفتر مركزي انجمن اوليا و مربيان كشور است.

ماده 23 ـ  مصوبات انجمن با رأي اكثريت اعضاي اصلي حاضر در جلسه، معتبر و قابل اجراست.

ماده 24 ـ  اعضاي انجمن در اولين جلسه خود ضمن بررسي و قرائت دقيق آئين نامه، از بين اولياي منتخب، افراد زير را بر مي گزينند:

الف) رئيس انجمن            ب) نايب رئيس انجمن            ج) منشي و رابط انجمن

ياد آوري :

1.   با عنايت به اين كه (مدير، معاون، نماينده معلمان و معاون پرورشي) عضو اصلي انجمن هستند، در نتيجه در انتخاب هيأت رئيس حق رأي دارند.

2.    رأي گيري بايد به صورت مخفي و با ورقه باشد، ولي شمارش آرا بايد به طور علني انجام گيرد.

3.  اسامي اعضاي هيأت رئيسه در برگه مربوط به همراه برگه مشخصات اعضاي انجمن اوليا و مربيان به اداره ارسال گردد.

4.  با توجه به آئين نامه اجرايي مدارس، فردي به عنوان مسئول امور مالي انتخاب نمي شود، بنابراين رئيس انجمن امور مربوطه را پيگيري مي نمايد.

ماده 25 ـ  انجمن مدرسه بايد پس از تشكيل، در آغاز هر سال تحصيلي، برنامه كار خود را تنظيم كند و آن را حداكثر ظرف مدت يك ماه براي جلب همكاري اوليا در جلسه عمومي، به اطلاع آنان برساند.

ماده 26 ـ  دعوت براي جلسات عادي و فوق العاده به عهده مدير مدرسه است و در صورت ضرورت، رئيس انجمن نيز مي تواند از اعضا براي شركت در جلسات دعوت كند.

ماده 27 ـ  انجمن مي تواند براي انجام هرچه بهتر وظايف خود، گروه هاي گوناگوني متناسب با احتياجات مدرسه از اعضاي انجمن و ساير اوليا و مربيان مدرسه تشكيل دهد تا زير نظر انجمن، و بر طبق مصوبات، آن را در زمينه اهداف مندرج در اين آئين نامه، اجرا نمايد.

ماده 28 ـ  منشي انجمن در تمام جلسات موظف است كه صورت جلسه را در دفتر مخصوص انجمن ثبت كند و پس از قرائت، به امضا حاضران در جلسه برساند و اسامي غايبان را نيز زير صورت جلسه مشخص سازد.

ماده 30 ـ  نمايندگان دفتر مركزي، رؤساي سازمان استانها و مديران مناطق مجازند براي بازرسي، نظارت و رسيدگي به امور انجمن ها و حل مشكلات آنها، به مدارس مراجعه و به نحو مقتضي اقدام كنند.

ماده 31 ـ  در صورتي كه حكم ابطال انتخابات و يا انحلال انجمن مدرسه اي به علت رعايت نشدن دقيق مفاد آئين نامه صادر شود، مدير مدرسه موظف است حداكثر ظرف 15 روز پس از دريافت حكم ابطال يا انحلال، انتخابات جديد را انجام دهد.

ماده 32 ـ  ابطال انتخابات و انحلال انجمن ها از اختيارات رئيس سازمان استان و يا دفتر مركزي است كه پس از بررسي هاي لازم، حكم انحلال صادر و ابلاغ مي شود. انحلال انتخابات در مورد مدارس استثنايي و استعدادهاي درخشان از اختيارات سازمان ذيربط بوده و براساس ضوابط انجمن اوليا و مربيان است.

ماده 33 ـ  مدارسي كه داراي دوره هاي مختلف باشند براي هر دوره يك انجمن ويژه آن دوره تشكيل خواهند داد.

تبصره 1 ـ  دوره هايي كه مديرشان مشترك باشد، مي توانند با تناسب عده كل دانش آموزان يك انجمن تشكيل دهند.

تبصره 2 ـ  انجمن هاي مدارسي كه مديرانشان متفاوت، ولي در يك مكان هستند، موظفند در مورد مسائل تجهيزاتي و ساختماني جلسات مشترك داشته باشند.

ماده 36ـ  مدير مدرسه موظف است مدت 5 روز پس از انجام هريك از مراحل زير، يك نسخه از صورت جلسه مربوط را به اداره آموزش و پرورش منطقه ارسال كند:

1.      انتخابات انجمن در ابتداي هرسال تحصيلي

2.  اولين جلسه انجمن و انتخابات هيأت رئيسه، همراه فهرست اسامي و مشخصات كامل اعضاي اصلي و علي البدل با نشاني منزل و محل كار، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي، نوع شغل و شماره تلفن آنان

3.    هرگونه تغييرات مربوطه به اعضاي اصلي و جايگزيني اعضاي علي البدل

4.    گزارش عملكرد و بيلان سالانه و گزارش فعاليت انجمن

ماده 37 ـ  مسئوليت اجراي صحيح و دقيق مواد اين آئين نامه با مدير مدرسه و رئيس انجمن اوليا و مربيان مدرسه است.

ماده 39 ـ  نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه بر عهده ادارات آموزش و پرورش مناطق است.