مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

شیوه هدایت تحصیلی دانش آموزان و ضوابط آن (انتخاب رشته )

ماده 108: ملاکهای هدایت تحصیلی 

الف : نمرات دورۀ راهنمائی تحصیلی و پایۀ اوّل متوسّطه دانش آموز برابر نمون برگ شمارۀ یک هدایت تحصیلی ( به میزان 50 امتیاز )

ب : نظر مشاور بر اساس بررسیهای مشاوره ای (به میزان 50 امتیاز


ماده 109 : ضوابط مربوط به نمرات درسی رشته ها و شاخه های مختلف


1- رشته ریاضی فیزیک 
1-1 مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی در سه پایه در دورۀ راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد
2-1 نمرۀ درس ریاضی (1) (پایه اول) در دورۀ متوسّطه حدّاقلّ 12 باشد و درس فیزیک (1) و آزمایشگاه را با موفّقیّت(کسب حدّاقلّ نمره 10) گذرانده باشد
3-1 مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمایی و پایۀ اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 96 باشد و یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد


2- رشته علوم تجربی  
1-2 مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی و علوم تجربی ، در سه پایه در دورۀ راهنمائی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد
2-2 در دورۀ متوسّطه درسهای ریاضی (1) ، شیمی (1) و آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت (درسهای پایه اوّل) را با موفّقیّت (کسب نمره حدّاقلّ 10) گذرانده باشد و حدّاقلّ در یکی از سه درس مذکور نمره 12 اخذ کرده باشد
3-2 مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمائی و پایه اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 108 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد


3- رشته ادبیّات وعلوم انسانی
1-3 مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدّل درسهای فارسی ، دستور ، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دورۀ راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد
2-3 در درسهای ادبیّات فارسی (1) ، زبان فارسی (1) ، عربی (1) و مطالعات اجتماعی پایه اوّل متوسّطه نمرۀ حدّاقلّ 10 را کسب کرده باشد و نمرۀ درس ادبیّات (معدّل نمرات درسهای ادبیّات فارسی (1) و زبان فارسی (1) حدّاقلّ 12 باشد
3-3 مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دورۀ راهنمائی و پایۀ اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 108 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با رشته از 12 کمتر نباشد


4- رشته علوم و معارف اسلامی 
1-4 مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ادبیّات فارسی (معدّل درسهای فارسی ، دستور ، املاء و انشاء) و عربی در سه پایه در دورۀ راهنمایی تحصیلی ، بدون ضریب کمتر از 30 نباشد
2-4 در درسهای ادبیّات فارسی (1) ، زبان فارسی (1) ، (که معدّل آنها بعنوان نمرۀ درس ادبیّات در نمون برگ ثبت می شود) عربی (1) و تعلیمات دینی و قرآن (1) نمرۀ حدّاقلّ 10 را کسب کرده باشد و حدّاقلّ در یکی از دو درس عربی (1) یا تعلیمات دینی و قرآن (1) نمره 12 اخذ کرده باشد


5-  شاخه فنّی وحرفه ای 
 1-5 مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای ریاضی ، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر از 30 نباشد
2-5 در دورۀ متوسّطه از درس ریاضی (1)  نمرۀ حدّاقلّ 10 و از درس کارگاه خود اتّکائی نمرۀ حدّاقلّ 12 کسب کرده باشد چنانچه نمرۀ درس کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از 12 باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود
3-5 مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه ، در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل دورۀ متوسّطه باید حدّاقلّ 132 باشد و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتکائی حدّاقلّ 120 باشد . یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از 12 کمتر نباشد
 
6- شاخه کاردانش 
1-6 مجموع سه نمرۀ پذیرفته شدۀ خرداد یا شهریور هر یک از درسهای حرفه و فن و هنر ، در سه پایه در دورۀ راهنمایی بدون ضریب کمتر 30 نباشد
2-6 در دورۀ متوسّطه از درس کارگاه خود اتّکایی نمره حدّاقلّ 10کسب کرده باشد . چنانچه نمرۀ درس کارگاه خود اتّکایی دانش آموز کمتر از 10باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی شود
3-6 مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه در دورۀ راهنمایی و پایه اوّل متوسّطه دانش آموز در صورت انتخاب درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 70 و در صورت عدم انتخاب یا حذف درس کارگاه خود اتّکایی حدّاقلّ 60 باشد یا به عبارت دیگر معدّل درسهای مرتبط با شاخه از 10 کمتر نباشد  6-4 دانش آموز برای ورود به برخی از رشته های مهارتی در شاخه کاردانش علاوه بر احراز شرایط فوق الذکر باید ضوابط خاص رشته (در محدوده درسهای پایه اول) را که معاونت آموزشی تعیین می کند کسب کند
تبصره – نمرات دورۀ راهنمایی دانش آموزی که به دلایل موجّه نظیر : شرکت در امتحانات جامع دورۀ راهنمایی ، شرکت در امتحان تعیین پایه (موضوع ماده هفتاد (70) این آیین نامه) ، تحصیل در مدارس غیر ایرانی خارج از کشور ، و بروز حوادثی از قبیل ، سیل ، زلزله ، جنگ ، آتش سوزی و . . . فاقد نمرات پایه های اوّل و دوم و سوم راهنمایی تحصیلی است به شرح ذیل محاسبه می شود :
     الف - چنانچه نمرات پایۀ اوّل یا دوم و یا هر دو پایه دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمرات درسهای مرتبط پایه سوم راهنمایی برای درسهای همنام پایه های مذکور نیز منظور می شود و با رعایت سایر ضوابط در نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی ثبت می گردد
    ب - چنانچه نمرات پایه سوم دورۀ راهنمایی موجود نباشد نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی بر اساس نمرات درسهای مرتبط پایۀ اوّل متوسّطه با رعایت سایر ضوابط تنظیم می شود


ماده 110: بررسیهای مشاوره ای مندرج در بند ب ماده یکصد و هشت (108) به شرح زیر می باشد با توجّه به اهمیت بررسیهای مشاوره ای که در طول تحصیل دانش آموز ، از طریق گرد آوری اطلاعات و به شیوه های گوناگون انجام می شود . 50 امتیاز به این قسمت اختصاص داده شده است . در این بررسیها مشاور موارد زیر را در نظر می گیرد و امتیاز آن را محاسبه می کند . 
1ـ نظر اولیای دانش آموز                                                     5 امتیاز
2ـ نظر دانش آموز                                                           5 امتیاز
3ـ نظر معلّمان درسهای مربوط                                              10 امتیاز
4ـ نتایج آزمونهای رغبت و استعداد (هر کدام 10امتیاز)                        20 امتیاز
5 ـ نظر مشاور بر اساس بررسی پروندۀ تربیتی تحصیلی                       10 امتیاز 
تبصره - هر یک از موارد یاد شده بر اساس شیوه نامه های مربوط و جداول پیوست و با توجّه به وظیفه مشاور در این خصوص تنظیم می شود