مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

مدارک مورد نیاز ثبت نام

مجتمع شهید فهمیده ایروان در سال تحصیلی 97-1396
مدارک مورد نیاز ثبت نام مقطع ابتدایی مجتمع شهید فهمیده ایروان


1- اصل و کپی برگه اقامت یکساله سرپرست خانواده برای دانش آموزان ورودی(ثبت نام شدگان جدید)

2-اصل و کپی گذرنامه دانش آموز و والدین یا سرپرست خانواده

3-اصل و کپی شناسنامه دانش آموز و والدین واصل وکپی  کارت ملی والدین ایرانی

4-داشتن نامه حضانت فرزند برای مادران مطلقه

5-سی دی اطلاعات دانش آموزی و رمز انتقال اینترنتی(ورودی های جدید)

6-کارنامه تحصیلی سنوات قبل

7-گزارش عملکرد تحصیلی سنوات قبل

8-شش قطعه عکس 4*3

9- واریز وجه بابت شهریه به مبلغ 200000درام (دویست هزار درام) به حساب مجتمع شهید فهمیده  با

شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان

10- درصورت استفاده از سرویس به مبلغ 120000درام (یکصدوبیست هزار درام) به حساب مجتمع شهید

فهمیده با شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان واریز گردد. 

(زمان ثبت نام : تیر ومرداد روزهای دوشنبه و چهارشنبه)


مدارک مورد نیاز ثبت نام مقطع متوسطه اول مجتمع شهید فهمیده ایروان


1- اصل و کپی برگه اقامت یکساله سرپرست خانواده برای دانش آموزان ورودی(ثبت نام شدگان جدید)

2- اصل و کپی گذرنامه دانش آموز و والدین یا سرپرست خانواده

3- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز و والدین واصل وکپی  کارت ملی والدین ایرانی

4-داشتن نامه حضانت فرزند برای مادران مطلقه

5-سی دی اطلاعات دانش آموزی و رمز انتقال اینترنتی(ورودی های جدید)

6-کارنامه تحصیلی سنوات قبل

7-گزارش عملکرد تحصیلی سنوات قبل

8-شش قطعه عکس 4*3

9- واریزوجه بابت شهریه به مبلغ 250000درام(دویست وپنجاه هزار درام) به حساب مجتمع شهید فهمیده  با

شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان

10- درصورت استفاده از سرویس به مبلغ 120000درام (یکصدوبیست هزار درام)  به حساب مجتمع شهید

فهمیده با شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان واریز گردد. 

(زمان ثبت نام : تیر ومرداد روزهای دوشنبه و چهارشنبه)  
مدارک مورد نیاز ثبت نام مقطع متوسطه دوم مجتمع شهید فهمیده ایروان


1- اصل و کپی برگه اقامت یکساله سرپرست خانواده برای دانش آموزان ورودی(ثبت نام شدگان جدید)

2- اصل و کپی گذرنامه دانش آموز و والدین یا سرپرست خانواده

3- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز و والدین واصل وکپی  کارت ملی والدین ایرانی

4-داشتن نامه حضانت فرزند برای مادران مطلقه

5- رمز انتقال اینترنتی(ورودی های جدید)

6-کارنامه تحصیلی سنوات قبل وگواهینامه پایان دوره اول متوسطه

7-نمون برگ شماره یک هدایت تحصیلی

8-شش قطعه عکس 4*3

9- واریز وجه بابت شهریه به مبلغ 300000درام (سیصدهزار درام) به حساب مجتمع شهید فهمیده  با

 شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان

10- درصورت استفاده از سرویس به مبلغ 120000درام (یکصدوبیست هزار درام) به حساب مجتمع شهید

فهمیده با شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان واریز گردد. 

(زمان ثبت نام : تیر ومرداد روزهای دوشنبه و چهارشنبه)

مدارک مورد نیاز ثبت نام مقطع پیش دانشگاهی مجتمع شهید فهمیده ایروان


1- اصل و کپی برگه اقامت یکساله سرپرست خانواده برای دانش آموزان ورودی(ثبت نام شدگان جدید)

2- اصل و کپی گذرنامه دانش آموز و والدین یا سرپرست خانواده

3- اصل و کپی شناسنامه دانش آموز و والدین واصل وکپی  کارت ملی والدین ایرانی

4-داشتن نامه حضانت فرزند برای مادران مطلقه

5- رمز انتقال اینترنتی(ورودی های جدید)

6-مدارک تحصیلی سنوات قبل

7-گواهی موقت دوره سه ساله متوسطه

8-شش قطعه عکس 4*3

9- واریز وجه بابت شهریه به مبلغ 300000درام (سیصدهزار درام) به حساب مجتمع شهید فهمیده  با

شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان 

10- درصورت استفاده از سرویس به مبلغ 120000درام (یکصدوبیست هزار درام) به حساب مجتمع شهید

فهمیده با شماره   2080000005530100    بانک ملت ایروان واریز گردد. 

(زمان ثبت نام : تیر ومرداد روزهای دوشنبه و چهارشنبه)