مجتمع به روایت تصویر
لینک های سایت

http://yerevanschool.ir/images/2.jpg

http://yerevanschool.ir/images/5.jpg

http://yerevanschool.ir/images/3.jpg

http://yerevanschool.ir/images/4.jpg

بازدید از مدرسه 200 ایروان

در روز چهارشنبه 20 دی ماه مدیر مجتمع به اتفاق مربی پرورشی از مدرسه 200 ایروان بازدید به عمل آوردند.

ادامه مطلب ...